Laboratory for Green Nanophotonic optoelctronics and nanosensing

UM logoLaboratory for Green Nanophotonics,

Optoelectronics and NanosensingLocations:

AVW2358,AVW2364

,KIM2133, KIM2245

Primary Investigator

Mario Dagenais

Photos:

 

Group Picture of 2016. Left to right: Yiwen Hu, Tiecheng Zhu, Pradip Gatkine, Yangyi Yao, Yang Zhang, Prof. Mario Dagenais, Feifei Chen, Shengjie Xie, Jiahao Zhan, Wei-Lun Hsu, Yang Meng.

 

Group Picture from Summer beach party, 2016. Left to right: Yang Zhang, Yang's wife, Shengjie Xie, Shengjie's girlfriend, Feifei Chen, Tiecheng's wife, Prof. Mario Dagenais, Prof. Sylvain Veilleux, Wei-Lun Hsu, Yangyi Yao, Yang Meng.